fbpx
cialis for daily use 5 mg for sale. canadian pharm meds. cialis daily vs. propecia from canadian pharmacy. herbal erection pills canada. vipps online pharmacies no perscription

Usavršavanje kretanja

Da bi se poboljšalo kretanje, svaki traceur treba imati jasno razumevanje uloge kinetičkog lanca i njegovog odnosa i interakcije sa reakcionim silama tla i inercijom. Kada se ovakvo razumevanje razvije onda logičkim napredovanjem se može izvršiti ispravka i poboljšanje sposobnosti.

Reakcione sile tla (GRF – Ground Reaction Forces)

Osnova čitavog kretanja oslanja se na poznavanje činjenice da je kretanje u potpunosti zavisno od sposobnosti sportiste da koristi i manipuliše silama , a naročito onim koje su u interakciji sa tlom (GRF).

Sposobnost da se snažno primene sile prema tlu, ključno je za kretanje, ali je to samo deo jedne jednačine. Treba biti takođe sposoban efikasno savladati silu koju zemlja/tlo prenosi na telo, jer upravo ove sile su te koje pokreću i zaustavljaju telo.

Zahvaljujući Njutnovim zakonima, znamo da za svaku akciju postoji jednaka, suprotna reakcija. Poštujući pravila kretanja, ovo znači da kada se neko odgurne od tla sa X silom, tlo će uzvratiti istom (X) količinom sile (u zavisnosti od podloge).

FIFO (force in = force out) odgovor

Kada se dublje istražuje FIFO odgovor zapaža se da što je veće guranje tla ,veći je i otpor tla. Ovo je izuzetno važno kod ubrzanja i usporavanja.

Tokom kretanja ne samo da treba da obratimo pažnju na veličinu ili količinu sile koju proizvodimo , već i na pravac i smer primene vektora sile. Vektor sile je ovde definisan kao zamišljena linija koja određuje smer delovanja sile. Razumevanjem vektora sile zamišljamo sile koje primenjujemo i primamo.

Napomena: Odgurivanjem stopala od podloge , stvara se vektor sile u zavisnosti od smera odgurivanja. Kao odgovor, tlo će se direktno suprotstaviti toj sili suprotnim vektorom sile. Treba zamisliti oba vektora kada se analizira kretanje.

Treba znati pravilno preusmeriti sile da bi se stvorilo čisto kretanje. Ako se pogrešno preusmeri sila primenjena na tlo, rezultirajuća reakcija neće pomoći pri stvaranju kretanja i skretanju.

Iako je tačka dodira sa tlom na stopalu, ona ne određuje vektor sile odgurivanja. Mora se uzeti u obzir deo noge od kolena do stopala. Ovaj segment određuje smer tog vektora.

U obzir se takođe mora uzeti centar gravitacije (COG – center of gravity) Odnos između pozicije COG i ugla GRF izuzetno je važan tokom kretanja

Njutn je tvrdio da telo ostaje u stalnom stanju kretanja (ili mirovanja) dok na njega ne bude delovala neka spoljašnja sila. Ono što se vidi (kada je telo u kretanju) jeste kada se vektor sile stvoren od strane GRF suprotstavlja pravcu puta COG stvara se prelamajući ili usporavajući moment koji remeti trenutno stanje kretanja.

Ovo je očigledno kada sportista pokušava brzo da uspori pa počne glasno da lupa stopalima o tlo. Ovim se stvara bitno prelamanje sila da bi se brzo usporio COG. Ove sile direktno se suprotstavljaju smeru COG.

Slično, kada se vektor sile nađe pod istim uglom sa smerom COG, stvaraju se sile ubrzanja. Ako želimo da analiziramo sprinterski izlazak iz startnog bloka primetićemo značajan nagib prema napred u prvih 10m (kod nekih više ,a kod nekih manje).

Ovaj prednji nagib postavlja donji krak noge pod određenim(manjim) uglom u odnosu na tlo. Ovaj ugao stvara vektor sile čiji se ugao podudara sa smerom putanje COG. Ovo znači da se podstiču, odnosno guraju COG napred.

Istraživanjem skoka iz mesta vidimo da su GRF paralelne sa COG i  ’’peripendikularne’’ u odnosu na tlo. Ovim se stvara podizanje ili vertikalno pomeranje pošto se gura COG na gore.

Bitno je razviti snažan vertikalni skok! Eksplozivan vertikalni skok  je važan gotovo svim sportistima bez obzira na sportsku opredeljenost, a naročito za pk.

Razmatranjem kako GRF utiče na naš smer kretanja, uviđamo kako male promene u našim GRF mogu da prouzrokuju manje promene na putanji COG. Ovo postaje problem kada ovaj put nije stalno upravljen prema željenom cilju.

Sledeći korak leži u razumevanju toga kako mi moramo podesiti telo da bismo pravilno primenili i iskoristili GRF ,a to se postiže određenim fundamentalnim elementima i, kasnije, njihovom primenom na realniju, haotičniju sredinu.

(prevod sa UF – M.Tomin)

Nazad